Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561
 
ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561
 
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
งบทดลองก่อนปิดบัญชีและหลังปิดบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ข้อมูลทั่วไป ประกอบงบแดสงฐานะการเงิน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ประกาศเผยแพร่ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้่องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 15.55 น. โดย คุณ สุดารัตน์ อรัญนะภูมิ

ผู้เข้าชม 34 ท่าน