หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้กับผู้รับเบี้ยโดยตรง ภายในวันที่ 10 ของเดือน เร่ิมเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
 
 
  ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อยู่ทางทิศ เหนือของอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัว อำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทั้ง หมด30.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,131 ไร่ โดยพื้น ที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของชุมชนเมือง และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ เกษตรกรรม
 
 
  จำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์อำเภอเมืองนครสวรรค์ รวม16,863 คน
 
ชาย 7,804 คน คิดเป็นร้อยละ 46.28
 
หญิง9,059 คน คิดเป็นร้อยละ 53.72
  ความหนาแน่นของประชากร 521 คนต่อตารางกิโลเมตร
  จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 7,634ครัวเรือน
  **ข้อมูล ณ มีนาคม 2556**
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ได้รับการยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 (ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537)
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบ้านแก่ง
  ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลนครสวรรค์ตกและเทศบาลนคร นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบางม่วง
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลหนองกรด  
 
 
 
 
 
 
 
 
  เกษตรกรรม 35 %
  อุตสาหกรรม 10 %
  รับจ้างทั่วไป 30%
  อื่นๆ 10%
 
ว่างงาน 15%
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านบางม่วง 291 285 576 176  
2   บ้านบางม่วง 318 363 681 210
  3   บ้านบางม่วง 206 227 433 155  
4   บ้านบางม่วง 245 253 498 155
  5   บ้านหาดทรายงาม 289 301 590 167  
6   บ้านหาดทรายงาม 414 502 916 487
  7   บ้านหาดทรายงาม 417 491 908 400  
8   บ้านหาดทรายงาม 142 164 306 173
  9   บ้านหาดทรายงาม 364 471 835 432  
10   บ้านหาดทรายงาม 431 470 901 463
  11   บ้านเนินกว้าว 396 393 789 216  
12   บ้านวังหิน 379 379 758 228
  13   บ้านสวรรค์ร่มรื่น 958 1,124 2,082 895  
14   บ้านศรีไทรทอง 2,030 2,541 4,571 2,538
  15   บ้านการเคหะ 924 1,095 2,019 939  
 
    รวม 7,804 9,059 16,863 7,634