หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
คณะผู้บริหาร อบต.วัดไทรย์
วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
“ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุขก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบล
วัดบางม่วง
วัดวังหิน
วัดทรายงาม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
www.watsai.go.th
  อบต.วัดไทรย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์อบต.วัดไทรย์
อบต.วัดไทรย์ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ของเราต่อไปค่ะ
ติดต่อ อบต.วัดไทรย์
โทร : 056-383-084-5   โทรสาร : 056-383-084
นางเฉลา ผกาแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
 
 
NEWS
ขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้รับเบี้ยความพิการ มาแสดงตนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 
 
 
นายวิทยา จันทร์อู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
กิจกรรม อบต.
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 105 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 6 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 72 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร. 081-280-9768
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวสารภายนอก
 
   
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
 
   
 
นว 0023.3/ว23004 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/ว951 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23006 ขอเสนอโครงการ กฐินปลอดขยะ  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23019 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23035 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23059 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23086 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23055 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23056 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23092 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/22936 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว22883 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว22940 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/22952 ขอให้จัดทำข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคนอกเขตพื้นที่การประปาภูมิภาค (พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ฤดูแล้ง ปี 2563/64  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/22834 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว 22844 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.5/ว22863 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว22876 ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.4/936 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรื่อพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 5 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว22802 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า GPAX ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
 
   
 
ทต.บางมะฝ่อ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออ [ 24 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
ทต.บางมะฝ่อ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร [ 24 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ทต.บางมะฝ่อ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ ตำบลบางมะฝ่อ โดยได้รับการสนับสนุนก [ 24 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.บางมะฝ่อ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมร [ 24 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.เขาดิน 22 ต.ค.63 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.เขาดิน 14 ต.ค.63 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.เขาดิน พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.เขาชายธง ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
อบต.ห้วยใหญ่ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
อบต.พยุหะ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4113 ลว.22.10.63 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4114 ลว.22.10.63 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4115 ลว.22.10.63 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.สระทะเล [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9551 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ(ศพด.บ้านเอื้ออาทร 2) ประจำปี 2564(สุกัญญา) โดยวิธ [ 19 ต.ค. 2563 ]

 
กระดานสนทนา
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (29 มิ.ย. 2563)    อ่าน 78  ตอบ 1  
ขอใบรับรองความประพฤติเพื่อขอใบป.3 (6 พ.ค. 2563)    อ่าน 4411  ตอบ 2  
สอบถาม (16 เม.ย. 2563)    อ่าน 2983  ตอบ 8  
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป


ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกษตรบ้านเนินกว้าว หมู่ที่ 11
สถานที่สำคัญ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
  
  GOOGLE MAP
  
NAX SOLUTION
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  คุณคิดอย่างไรกับ เว็ปไซต์ อบต.วัดไทรย์
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ไม่ดี
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-383-084-5 โทรสาร : 056-383-084
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
จำนวนผู้เข้าชม 5,588,719 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2550 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-9667
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.วัดไทรย์

facebook
อบต.วัดไทรย์
อบต.วัดไทรย์