หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
คณะผู้บริหาร อบต.วัดไทรย์
วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
“ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุขก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบล
วัดบางม่วง
วัดวังหิน
วัดทรายงาม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
www.watsai.go.th
  อบต.วัดไทรย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์อบต.วัดไทรย์
อบต.วัดไทรย์ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ของเราต่อไปค่ะ
ติดต่อ อบต.วัดไทรย์
โทร : 056-383-084-5   โทรสาร : 056-383-084
นางเฉลา ผกาแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
 
 
NEWS
ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดือน เมษายน 2564 ออกไปเป็นเดือน มิถุนายน 2564
 
 
 
นายวิทยา จันทร์อู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
กิจกรรม อบต.
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 167 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 127 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 250 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 6 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 197 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร. 081-280-9768
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวสารภายนอก
 
   
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว971  [ 13 พ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว967  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล กศ. มท 0816.5/ว950  [ 12 พ.ค. 2564 ]
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สล. มท 0801.1/151  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว956 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว957 [เอกสารแนบ]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2702  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563 กค. มท 0803.3/ว949  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) สน.บถ. มท 0809.4/ว938  [ 11 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว933  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
 
   
 
นว 0023.3/ว11262 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1180 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11564 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง [ แนบ1 ]  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/1188 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว11636 การติดตามเร่งรัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว11625 ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลี จำนวน 2 แห่ง  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11647 แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/11648 ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11649 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/11662 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 1  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/11651 การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11654 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ต้องจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11656 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11480 ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว11391 เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11407 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11483 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11484 ข้อหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11548 ประเมินผลการดำเนินงานในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11551 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
 
   
 
อบต.บางตาหงาย ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องุถิ่ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินกว้าว การกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง (TOR) โครงการงานปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหนองพรมหน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว ปร.4,ปร.5 โครงการงานปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ต.เนินกว้าว [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินกว้าว แบบแปลน โครงการงานปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ต.เนินกว้าว อ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว การกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง (TOR) โครงการงานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหาร [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว ปร.4,ปร.5 โครงการงานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว ต.เนินก [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินกว้าว แบบแปลนโครงการงานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว ต.เนินกว้า [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว1927 เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว1918 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว1917 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว1916 เรื่อง ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว1915 เรื่อง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยคร [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.15/ว2167 ลว.14.05.64 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.15/ว2166 ลว.14.05.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งอง [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20 [ 13 พ.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐ [ 13 พ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กษ 3271 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]

 
กระดานสนทนา
 
สมาชิกสภา กับนายก อบต. มีหน้าที่ทำอะไร (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 33487  ตอบ 13  
ขอใบรับรองความประพฤติเพื่อขอใบป.3 (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 5849  ตอบ 3  
ขอถังขยะเพิ่มเติมต้องทำอย่างไร (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 37  ตอบ 1  
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกษตรบ้านเนินกว้าว หมู่ที่ 11
สถานที่สำคัญ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
 
  GOOGLE MAP
 
NAX SOLUTION
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  คุณคิดอย่างไรกับ เว็ปไซต์ อบต.วัดไทรย์
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ไม่ดี
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-383-084-5 โทรสาร : 056-383-084
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
จำนวนผู้เข้าชม 8,914,277 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2550 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-9667
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.วัดไทรย์

facebook
อบต.วัดไทรย์
อบต.วัดไทรย์