หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
คณะผู้บริหาร อบต.วัดไทรย์
วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
“ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุขก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบล
วัดบางม่วง
วัดวังหิน
วัดทรายงาม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
www.watsai.go.th
  อบต.วัดไทรย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์อบต.วัดไทรย์
อบต.วัดไทรย์ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ของเราต่อไปค่ะ
ติดต่อ อบต.วัดไทรย์
โทร : 056-383-084-5   โทรสาร : 056-383-084
นางเฉลา ผกาแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
 
 
NEWS
ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดือน เมษายน 2564 ออกไปเป็นเดือน มิถุนายน 2564
 
 
 
นายวิทยา จันทร์อู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
กิจกรรม อบต.
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 204 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 154 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 284 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 108 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 98 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 6 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 228 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร. 081-280-9768
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวสารภายนอก
 
   
 
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
 
   
 
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/525 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/526 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/527 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12741 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12699 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12696 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12709 เลื่อนโครงการการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.4/ว12698 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12708 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครสวรรค์  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12791 การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ [ แนบ1 ]  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12740 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
 
   
 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ใช้ในกิจการประปา ตัวที่ 3 หมู [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยางในล้อหลังรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กญ 1596 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พันลาน จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416 – 49 – 0028 จำ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านมะเกลือ ประชาสัมพันธ์ที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันในพื้นที่ตำบลบ้านมะเกลือ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังซ่าน วันที่ 22 มิถุนายน 2564 อบต.วังซ่านเดินรณรงค์เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อฉีดวัค [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวถนน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เก้าเลี้ยว คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๔๘๒ /๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒ รายการ เพื่อให้กองคลัง มีวัสดุสำนักงานไว [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศ รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.มาบแก แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน กรณีพบลผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าตะโก ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8373 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9551 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4534 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 มิ.ย. 2564 ]

 
กระดานสนทนา
 
สมาชิกสภา กับนายก อบต. มีหน้าที่ทำอะไร (30 พ.ค. 2564)    อ่าน 34066  ตอบ 10  
ขอใบรับรองความประพฤติเพื่อขอใบป.3 (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 6054  ตอบ 3  
ขอถังขยะเพิ่มเติมต้องทำอย่างไร (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 68  ตอบ 1  
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกษตรบ้านเนินกว้าว หมู่ที่ 11
สถานที่สำคัญ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
 
  GOOGLE MAP
 
NAX SOLUTION
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  คุณคิดอย่างไรกับ เว็ปไซต์ อบต.วัดไทรย์
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ไม่ดี
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-383-084-5 โทรสาร : 056-383-084
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
จำนวนผู้เข้าชม 9,591,162 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2550 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-9667
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.วัดไทรย์

facebook
อบต.วัดไทรย์
อบต.วัดไทรย์