หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561
 


นายผจญ ตั้งมั่น
กำนันตำบลวัดไทรย์
 
 


นางฐิติพร วรลาภานนท์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายสุชาติ สำเภาน้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นางสาวพัชรี เกษธีระกุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นางสมปอง ปานกรด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นางสาวพิกุล เกิดนาค
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายสุเทพ ชูพินิจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นางสาวหยาดฟ้า แสงเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายจิตรกร แสงกระจ่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นางพิศมัย เกิดศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9