หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้กับผู้รับเบี้ยโดยตรง ภายในวันที่ 10 ของเดือน เร่ิมเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
 


นายสุชาติ สำเภาน้อย
กำนันตำบลวัดไทรย์
 
 


นางฐิติพร วรลาภานนท์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายสุชาติ สำเภาน้อย
กำนันตำบลวัดไทรย์


นางสาวพัชรี เกษธีระกุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นางสมปอง ปานกรด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นางสาวพิกุล เกิดนาค
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายสุเทพ ชูพินิจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นางสาวหยาดฟ้า แสงเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายจิตรกร แสงกระจ่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นางพิศมัย เกิดศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9