หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 


นายชูชาติ นิลเนตร
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดไทรย์
 


นายภิญโญ ตั้งมั่น
รองประธานสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดไทรย์


นางลัดดา สิทธิการ
เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดไทรย์
 
 


นายสายชล ภู่ทิพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดไทรย์ หมู่่ที่ 1


นายสยาม คงพันธุ์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดไทรย์ หมู่่ที่ 1


นายสังวาลย์ ศรีพุฒตาล
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดไทรย์ หมู่่ที่ 2


นายสอน สุดจิตต์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดไทรย์ หมู่่ที่ 3


นายเชาว์ สำเภาน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดไทรย์ หมู่่ที่ 3


นายสมเกียรติ พานทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดไทรย์ หมู่่ที่ 4


นายทวิตย์ มีเสือทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดไทรย์ หมู่่ที่ 4


จ.ส.อ.ชัยณรงค์ สุขแย้ม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดไทรย์ หมู่่ที่ 5


นายเชาว์ พูลศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดไทรย์ หมู่่ที่ 5