หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561
 
ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรี อบต.วัดไทรย์ ประจำปี 2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนดีศรี อบต.วัดไทรย์ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสรรหาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ที่มีจรรยาบรรณดีงาม มีผลงานดีเด่น ยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีน้ำใจเอื้ออาทร และเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
2. เพื่อยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ทุกระดับมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการทำความดี ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และประชาชนเป็นอย่างดี  

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2561 เวลา 11.12 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 217 ท่าน