หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 

 
กิจกรรมรำไม้พลองของผู้สูองอายุตำบลวัดไทรย์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลวัดไทรย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ได้จัดโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลวัดไทรย์ กิจกรรมรำไม้พลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลวัดไทรย์ให้มีคุณภาพชีวติที่ดีมากยิ่งขึ้น ,เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด และทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะก่อให้เกิดความสามัคคี ในการนี้ องค์การบริาหารส่วนตำบลวัดไทรย์ขอขอบคุณผู้สูงอายุทุกท่านที่สละเวลาให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 14.57 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 250 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย