หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
 
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวัดไทรย์ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำหมู่บ้าน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก มทบ.31 ค่ายจิระประวัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสถาบันสำคัญของชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 16.18 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย