หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 

ดูประกาศ
 
เลื่อนกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2562  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกำหนดออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ ในวันที่ 3 ของทุกเดือน นั้น

เนื่องจากเดือนตุลาคม 2562 เป็นช่วงต้นปีงบประมาณจึงทำให้การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไม่ทันตามกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพเดิม องค์การบริหารส่วนตำบล  วัดไทรย์ ขอเลื่อนกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2562  จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เลื่อนไปเป็นวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลาและสถานที่ตามกำหนดการเดิม

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 10.46 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 26 ท่าน