หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 

 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563

                                                                                   อ้อยทิพย์  พาตน
                                                                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 14.46 น. โดย คุณ อ้อยทิพย์ พาตน

ผู้เข้าชม 21 ท่าน