หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 

 
กิจกรรมโครงการรณรงค์การป้องกันโรค HFM  
 

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 24 คน โดยมีนางศรีสุดา เอกลัคนารัตน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นผุ้นำมาจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การป้องกันโรค HFM ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการป้องกันและแพร่กระจายเชื้อโรคมือเท้าปากให้แก่ครูพี่เลี้ยง และสอนการล้างมือด้วยเทคนิคต่างๆ ให้แก่เด็กเล็ก โดยมีนางเฉลา ผกาแก้ว นายก อบต.วัดไทรย์ และนางสาวปัญญกัญญ์ ตะราษี ตำแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 2 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และจัดเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ขอขอบคุณบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ที่ได้มาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 2

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 14.53 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย