หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 

 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562  
 

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดไทรย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 11.16 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 13 ท่าน