หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 

 
ประชุมเชิงบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลวัดไทรย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
ระเบียบวาระการประชุม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ได้จัดประชุมเชิงบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลวัดไทรย์ ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวัดไทรย์ 1 เเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงข้อสั่งการต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ทุกหมู่บ้าน ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ขอขอบคุณผู้นำทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 15.49 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย