หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วัดไทรย์ ประจำปี 2562   21 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปฐมนิเทศผู้ประครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วัดไทรย์ ประจำปี 2562   21 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมบรูณาการร่วมกับผู้นำชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2562   21 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม big cleaning day   21 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันพระ เดือนมิถุนายน 2562   21 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)   21 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการวางท่อระบายน้ำค.ศ.ล. พร้อมบ่อพักหมู่ที่ 14    21 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านการเคหะฯ หมู่ที่ 15 ตำบลวัดไทรย์   21 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์บัญชีข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562   21 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอตราค่าเสื่อมราคาต่อปี   20 มิ.ย. 2562 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 115