หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์มีการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ โดยอาศัยถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182(นครสวรรค์ - อำเภอบรรพตพิสัย) และเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนน คสล. นอกนั้นเป็นถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ลูกรัง และถนนดิน
โดยมีถนนสายหลัก
 
ถนนสายนครสวรรค์-อำเภอบรรพตพิสัย
 
ถนนสายนครสวรรค์-จังหวัดกำแพงเพชร
 
ถนนสายตำบลวัดไทรย์-หนองตะโก(ต.หนองกรด)
ถนนสายรอง
 
ถนนสายบ้านบางม่วง-บ้านเนินกว้าว-ตำบลหนองกรด(แยกUD)
 
ถนนสายริมแม่น้ำปิง,เทศบาลนครนครสวรรค์-บ้านบางม่วง
 
ถนนสายโรงก๋วยเตี๋ยวพิพัฒน์เจริญ-หมู่บ้านสวรรค์ร่มรื่น-ถนนสาย เอเชีย นครสวรรค์ ถึงจังหวัดกำแพงเพชร
 
ถนนสาย ก. (หมู่บ้านแคลิฟอร์เนียวิลล์)
สะพานคอนกรีต จำนวน 3 แห่ง คือ สะพานวังหิน หมู่ 12 ,ฟิชชิงปาร์ค หมู่ 13 ,สะพานท่า ตะแบกแยกมักสัน หมู่ 11
 
แหล่งน้ำ ได้แก่      
  คลอง จำนวน 13 แห่ง คือ      
 
คลองยายเปี่ยม หมู่ 1
คลองยายลิ้ม หมู่ 12
 
คลองงิ้วแบ้ หมู่ 1
คลองมะพลับ หมู่ 12
 
คลองมะตูม หมู่ 2
คลองตาหลุก หมู่ 12
 
คลองโพธิ์ หมู่ 3
คลองตาเหรียญ หมู่ 12
 
คลองทุ่งน้ำตก หมู่ 3, 6 , 7 , 11 , 13
คลองตาเมาะ หมู่ 12
 
คลองดงตาขุย หมู่ 11
คลองวังตาผ้าขาว หมู่ 12
  ลำเหมือง 2 แห่ง คือ ฝาย 1 แห่ง คือ
 
เหมืองยายดิน หมู่ 11
ฝายน้ำล้น หมู่ 12 บ้านวังหิน
 
ลำเหมืองทุ่งน้ำตก หมู่ 12