หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้กับผู้รับเบี้ยโดยตรง ภายในวันที่ 10 ของเดือน เร่ิมเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
 
     
  ตำบลวัดไทรย์ มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 30.60 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำปิงไหลผ่านทำให ้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพสังคมผสมผสานระหว่างสังคมเมือง และสังคม ชนบท เนื่องจาก อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศ เหนือเป็น ระยะทาง เพียง 3 กิโลเมตร ตาม ทางหลวง หมายเลข 1182 นครสวรรค์- บรรพตพิสัย
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนวัดหาดทรายงาม หมู่ที่ 5  

โรงเรียนวัดบางม่วง หมู่ที่ 2  

โรงเรียนวัดวังหิน หมู่ที่ 12  
วัด จำนวน 4 แห่ง

วัดบางม่วง (หมู่ที่ 2)    

วัดหาดทรายงาม (หมู่ที่ 5)    

วัดวังหิน (หมู่ที่ 12)    

วัดใหม่รัศมีวัฒนาราม (หนองถ่าน)    
สำนักสงฆ์บ้านเนินโพธิ์ หมู่ที่ 6
จำนวน 1 แห่ง
ศาสนสถาน (สามเณร ลารัย จอร์น จำนวน 1 แห่ง
ปอล) คริสต์ หมู่ที่ 3      
สถานปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง
 
 
 

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลวัดไทรย์ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
 

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อย่างน้อยร้อยละ 2%ของประชากรทั้งหมดใน
ตำบลวัดไทรย์) มีจำนวน 201 คน

เป็นชาย 154 คน

เป็นหญิง 47 คน

ตู้บริการประชาชน (สายตรวจตำบลวัดไทรย์) จำนวน 2 แห่ง
  ป้อมสายตรวจตำบลวัดไทรย์ หมู่ที่ 2
  ป้อมสายตรวจตำบลวัดไทรย์ (ศรีไทรทอง) หมู่ที่ 14

ตำรวจอาสาทุกหมู่บ้าน
 

ประเพณีปิดทอง ไหว้พระ หลวงพ่อสว่าง วัดหาดทรายงาม ช่วงเวลาการจัดงาน: วันที่ 16-17
ธันวาคม ของทุกปี

พิธีบวชนาคหมู่ประจำปี วัดบางม่วง ช่วงเวลาการจัดงาน: เดือนธันวาคม ของทุกปี