หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561
 


นายวิทยา จันทร์อู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์


นางสุดารัตน์ อรัญนะภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
 
 


นางสาวมานิตา ยังฉิม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอ้อยทิพย์ พาตน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายกฤษณะ วิสุทธิ์เศรษฐ์
นิติกรชำนาญการ


นางกาญจน์ทิพย์ กรัณทุขะพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายกริช เกียรติญาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวปัญญกัญญ์ ตะราษี
ครู


นางสาวสวรส แก้วหนองยาง
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ