หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้กับผู้รับเบี้ยโดยตรง ภายในวันที่ 10 ของเดือน เร่ิมเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
 


นายวิทยา จันทร์อู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์


นางสุดารัตน์ อรัญนะภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาวมานิตา ยังฉิม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอ้อยทิพย์ พาตน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายกฤษณะ วิสุทธิ์เศรษฐ์
นิติกรชำนาญการ


นางกาญจน์ทิพย์ กรัณทุขะพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวปัญญกัญญ์ ตะราษี
ครู


นายกริช เกียรติญาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ