หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 


นายวิทยา จันทร์อู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์


นางสุดารัตน์ อรัญนะภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
 
 


นางสาวมานิตา ยังฉิม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววันทนา คล้ายทิม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวทวีวรรณ สุจริต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายบวรกิตติ์ เพ็ชรนิล
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางวัชรี เมณฑ์กูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ


นางสาววิลาสินี ดาวสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวรังสิมา ชังขำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน