หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 


นายวิทยา จันทร์อู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์


นางสุดารัตน์ อรัญนะภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
 
 


นายอำนวย นนท์ธีระคุณา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสิทธิพันธ์ วิชพัฒน์
วิศวกรปฏิบัติการ


นายคฑาวุฒิ เพิ่มกสิกรรม
สถาปนิกปฏิบัติการ


นายเสรี โตเมือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายประเสริฐ ฉลาดแย้ม
นายช่างโยธาชำนาญงาน


จ.ส.อ.พิพัฒน์ อ่ำทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ตำแหน่งว่าง
นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน