หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้กับผู้รับเบี้ยโดยตรง ภายในวันที่ 10 ของเดือน เร่ิมเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
 
 
 
 
เร่งพัฒนาแหล่งน้ำ และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
 
สนับสนุนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนยกระดับสู่การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการและ
 
ความคาดหวังของชุมชนในการพัฒนาชีพ
 
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เร่งพัฒนาศักยภาพชุมชนในด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
แก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่
 
สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร
 
สนับสนุนการสงเคราะห์และจักสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมขีดความสามารถของประชาชนให้สามารถเพิ่งตนเองได้
 
 
 
 
 
ส่งเสริมสาธารณสุข เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน
 
อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
สร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้พิการ
 
ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
 
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 
 
 
 
 
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป
 
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
 
ส่งเสริมการตลาดแก่เกษตรกร
 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์กลางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อลดบทบาทพ่อค้าคนกลาง
 
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว