หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
 
 
 
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ
 
การจัดเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
 
พัฒนาระบบกำจัดขยะ และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
 
ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 
 
 
 
 
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรดำเนินไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
 
พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ ภาษีในเชิงรุกให้ทั่วถึงและถี่ถ้วน
 
มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการด้วยความเต็มใจและทุ่มเท
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในทุกภาคส่วน
 
พัฒนาระบบการเมือง บริหารให้มีประสิทธิภาพ
 
การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ความทุ่มเท ความเสียสละ ความรักในงานด้านบริการ ตลอดจนวินัยของพนักงานส่วนตำบล และพักงานจ้างให้มี ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 
จัดให้มี อบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนอย่างทั่งถึง
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วม
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมในทุกระดับ
 
สนับสนุนกิจกรรมผู้นำชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน