หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
 

การไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันตำบลวัดไทรย์มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน สำหรับการ ติดตั้งไฟฟ้าตามถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้าน ยังไม่เพียงพอ กับความต้องการของประชาชน
 
สถานประกอบการพาณิชยกรรม

ปั้มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

ปั้มน้ำมันหลอด จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 71 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ

โรงแรม จำนวน 4 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 12 แห่ง

ร้านซักรีด จำนวน 4 แห่ง
อุตสาหกรรม,โรงงาน

บรรจุแก๊ส จำนวน 1 แห่ง

ทำอิฐมอญ ,อิฐบล็อก จำนวน 2 แห่ง

โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว จำนวน 1 แห่ง

ทำหลังคาเหล็ก จำนวน 1 แห่ง

ท่าทราย จำนวน 1 แห่ง
 
 
  การสื่อสารและโทรคมนาคม มีระบบการติดต่อรสื่อสาครบทุกหมู่บ้าน และมีสถานีโทรคมนาคม ดังนี้

สถานีส่งสัญญาณ AIS

ส่งสัญญาณ TOT
 

การประปาส่วนภูมิภาค (บริษัทในเครือ) จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เว้นหมู่ที่ 1,11,12 ประปาเทศบาลนคร นครสวรรค์ ให้บริการหมู่ที่ 9,10,14,15 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่งให้บริการ หมู่ที่ (5,6,7,8,9,10 ) , (11)

สนามกีฬา จำนวน 8 แห่ง