หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้กับผู้รับเบี้ยโดยตรง ภายในวันที่ 10 ของเดือน เร่ิมเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
 
 
สมาชิกสภา กับนายก อบต. มีหน้าที่ทำอะไร
 

สมาชิกสภา อบต. มีหน้าที่ (มาตรา 46)
   1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.
   2) ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเพื่อการบริหารกิจการต่างๆและข้อบัญญัติงบประมาณ
   3) ควบคุมการบริหารงานของ นายกและคณะผู้บริหารฯ ให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนฯ
   4) เข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามสมัยประชุม และนำปัญหาของท้องถิ่นมาพิจารณาหรือ
        ออกข้อบัญญัติเพื่อป้องกัน ควบคุม ดูแลให้ท้องถิ่นเกิดความสงบเรียบร้อย

เขียนโดย   คนท้องถิ่น

วันที่ 22 ก.พ. 2550 เวลา 11.48 น. [ IP : ]  
 

นายก อบต. มีหน้าที่ (มาตรา 59)
  1) บริหารงานตามแผนฯ และข้อบัญญัติที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบ
  2) เสนอร่างแผนฯ และร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภาให้ความเห็นชอบ
  3) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาฯ
  4) เข้าร่วมรับฝังการประชุมสภาฯ  หรือตอบข้อซักถาม

เขียนโดย   คนท้องถิ่น

วันที่ 22 ก.พ. 2550 เวลา 11.52 น. [ IP : ]  
 

     สมาชิก อบต.เทียบได้ซีอะไรคะ                  

เขียนโดย   คุณ มัส

วันที่ 24 มิ.ย. 2556 เวลา 14.50 น. [ IP : 118.172.185.221 ]  
 

       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เทียบกับข้าราชการ ระดับ 6
(รายละเ * * * ยดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค0406.6/ว105ลงวันที่22กันยายน2551)      

เขียนโดย   คุณ นิติกร อบต.วัดไทรย์

วันที่ 25 มิ.ย. 2556 เวลา 16.07 น. [ IP : 182.53.188.242 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)